topp_logo.jpg

Hvorfor "Bevar dovrefjell mellom istidene" ble stiftet.

svein_og_bj_rn.jpg

Når flere aktører legger opp til en ukritisk og vesentlig økt bruk av Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark med tilgrensede verneområder, har vi sett oss nødt til å stifte en uavhengig interesseorganisasjon, både for å balansere debatten og den informasjon som blir brukt i forvaltningssakene. Den 1. mars 2008 ble "Bevar Dovrefjell mellom istidene" stiftet, der "mellom istidene" er tatt med for å gi oss perspektiv på vår akselererende arealbruk sett i et langt tidsperspektiv. Det er vilkårene for villreinen, fjelløkosystemet og "bevaringen av det uberørte" som blir vårt hovedfokus og innfallsvinkel.

I første omgang ønsker vi å få belyst Snøheimsaken sett i forhold til hovedformålet med opprettelsen av nasjonalparken, som er villrein og uberørt natur. Da nasjonalparken ble opprettet i 2002, ble det omtalt og avklart at ny drift på Snøheim ikke var forenelig med vernet og flere statsråder har gjort vedtak om at Snøneimveien skal fjernes. Det minste vi bør kunne vente av forvaltningsmyndigheten er at Snøheimsaken blir grundig utredet i etterkant av det nylig igangsatte villreinforskingsprosjektet til 15 millioner. Dette er iverksatt nettopp for å belyse forholdet mellom villrein og menneskelig aktivitet på Dovrefjell. Da må det gjelde Snøheim også.

Vi mener derfor at det er sterkt ulogisk at en kan ta seg tilrette å bygge en 80-sengers turiststasjon inne i en nasjonalpark der det allerede er rikelig tilrettelagt for fjellturisme. Videre bruk av området må vurderes opp mot nasjonalparkens tålegrense før en setter i gang nye omfattende tiltak! Vi er redd for at Snøheim bidrar til å snikinnføre Snøhetta som en ny turistmaskin ”Besseggen II” med 30-40.000 turister årlig, og det var absolutt ikke intensjonen med Norges største verne og urørtområde!?

Vi håper å fremme en objektiv og ballansert bevaring av nasjonalparken og viktige randsoneområder.  Vi tror det er viktig at flere aktører er med for å få belyst og kvantifisert den menneskelige aktiviteten som er forventet i nasjonalparken på grunn av alle kombinasjoner av eksisterende og planlagte inngrep.

Ved å opprette denne organisasjonen har vi krav på informasjon om utviklingen i sakene, og vi har anledning til å klage på fattede vedtak som blir gjort innenfor foreningens interesseområde. Organisasjonen er registrert i enhetsregisteret, og er dermed et eget rettssubjekt.

Historikk: Hovedmålene med å opprette Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark i 2002 var i hovedsak å tav vare på Europas siste fjell-villrein, samt et intakt og vesentlig uberørt høyfjellsområde. Dovrefjellrådet har fått forvaltningsoppgaven, og skal forvalte vernet av nasjonalparken i et 200-års perspektiv.

Uten at det er helhetlig utredet, ligger det an til en stor utbygging på Snøheim, med veg nesten til døra. Vi er skeptisk til måten saken er håndtert på i Dovrefjellrådet og Dovre kommune, og frykter at naturmiljøet -spesielt villreinen, blir taperen. Det som Dovre kommune og Dovrefjellrådet nå er med på å vedta, uthuler vernet av nasjonalparken, og etter vår mening det lokaldemokratiske mandatet som de har fått. Det blir derfor en viktig jobb for oss å bidra til å få belyst og kvantifisert den menneskelige aktiviteten som er forventet i nasjonalparken på grunn av alle kombinasjoner av eksisterende og planlagte inngrep på og rundt Snøheim.

DNT gjør en flott jobb med å bidra til å øke naturinteressen blant befolkningen og legger til rette for opplevelser og turer i store deler av Norge. Det er forståelig at DNT isolert sett ønsket å overta Snøheim fra Forsvaret, men i et langsiktig nasjonalparkperspektiv må overtakelse og utviding av Snøheim sies å være for dårlig faglig utredet. DNT har allerede ei hytte i nabodalen - bare to timers mars unna! Disse hyttene med tilhørende rutenett  i nasjonalparkens viktigste reinsdyrtrekk, vil sammen med Snøheimveien få store negative konsekvenser for bla.villreinen.

Norge har nå en unik sjanse å reetablere naturen ved og i nasjonalparken når skytefeltet nå er nedlagt. Derfor virker det svært ulogisk å bygge ut Snøheim og forsterke tilstrømming av turister til en nasjonalpark der urørtpreget er ett av hovedformålene. En må i alle fall avvente til det 5-årige GPS-forskningsprosjektet er ferdig, et program som nettopp er satt i verk for å belyse villreinens arealbehov i nasjonalparken. En kombinasjon av Reinheim, utvidet Snøheim og intakt Snøheimvei, er ikke ett bidrag i riktig retning. Vi håper at DNT er villig til å vurdere alternative løsninger. Noen turistmaskin i enden av Snøheimveien vil vi om nødvendig gå til sivilt søksmål for å avverge. I Dovrefjell- Sunndalsfjella Nasjonalpark er det villreinen som skal ha forkjørsrett - så får vi for en gangs skyld tenke mer på naturmiljøet enn på enkel transport og betjent turiststajon inne i nasjonalparken!

Handling:

 • Vi ønsker i første omgang å rette søkelyset på utbyggingssakene i nasjonalparken, og vil bidra til å kvalitetssikre disse inngrepene i forhold til gjeldende verneforskrifter.
 • Vi vil jobbe for å få belyst konsekvensene av utbyggingen på Snøheim og tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt / Snøheimveien.
 • Vi vil jobbe for bærekraftig turisme og vern av dyrelivet i området, og vil minne om at det forplikter å kunne kalle seg "Nasjonalparkkommune"
 • Vi vil følge nøye med på at forvaltningen av nasjonalparken skjer i henhold til verneforskriften.
 • En sunn bruk av utmarksressursene og et friluftsliv tuftet på "nøktern norsk fjelltradisjon", er vi selvfølgelig tilhengere av.

Veien videre: Når det gjelder rekruttering av medlemmer, vil vi ikke legge ut underskriftslister slik "Bevar Snøheimveien-aksjonen" gjorde. Vi baserer oss på at våre medlemmer av egen interesse og naturengasjement tar kontakt med oss. Vi vil sende ut nyhetsbrev på mail til "nettverket" av støttespillere og interesserte, og oppfordrer alle dere til å komme med innspill og være med på å bygge nettverket vårt - stein på stein. Det hadde vært spesielt hyggelig med flere interesserte fra Dovre, Oppdal, Folldal og Lesja. Kom igjen - ta sats - det er nå det gjelder!

Økonomi: For å ta opp kampen mot de sterke kreftene som nå råder saken, vil vi trenge litt kapital til porto, internettside og andre småutgifter. Så langt har de vært sponsing og spleiselag. Inmeldingsavgiften er satt til 100 kroner/medlem/år til kontonummer: 93651994150. Ta kontakt hvis du ønsker å bli med. Interesseorganisasjonen vil hver januar avholde fag/årsmøte, der vi staker ut videre kurs i arbeidet for å fremme vernet av Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark.

Her er noe av det vi så langt har gjort:

 • Sendt en uttalelse til Snøhetta og Knutshø villreinnemd på deres forslag ti 5 årig forskningsprosjekt ifm. utsetting av snøheimvei-fjerningen.
 • Juni-08: Påklaget rammetillatelsen som Dovre kommune har gitt DNT om utvidelse av Snøheim. (ikke behandlet ennå!)
 • Sendt en representant på strukturtellingskurs/samling ved villreinsenteret på Hjerkinn.
 • Publisert en del leserinlegg og kronikker i media/tidskrifter.
 • Registrert organisasjonen i Brønnøysund
 • Desember 2008: Sendt høringsuttalelse til Miljøverndepartementet ang. deres forsøk på å endre verneforskriften for Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark. Høringsuttalelsen finner du under nyheter.
 • Mars 2009: Sammen med Naturvernforbundet møtte BDMI Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet, der vi fikk lagt fram vårt budskap i saken. Vi mener at føre-var-prinsippet må brukes nå, slik at den foreslåtte forskriftsendringen blir satt i bero til GPS-prosjektet er avsluttet, Snøheimveien har fått en avklaring og ny forvaltningsstruktur for store verneområder er på plass.
 • August 2009: Klaget på Dovrefjellrådets manglende behandling av Snøheimsaken i forhold til hoverformålet i nasjonalparkforskriften. Saken er nå oversendt DN.
 • Oktober 2009: Møtt DN for å legge fram våre synspunkt i Snøheimsaken og undrestreke at vi akter å forfølge det vi mener er ukorrekt saksgang og nasjonalparkforvaltning - om nødvendig til sivil domstol.
 • November 2009: Klaget på Lesja kommunes håndtering av Maribusaken, som er et offentlig skifte av Statens eiendom i et framtidig verneområde.
 • Sendt inn prosessvarsel til Miljøverndepartementet med beskjed om at Snøheimsaken må utsettes til FoU-prosjektet er ferdig og at hele saken må få en korrekt behandling i forhold til verneforskrift/forvaltningsplan, slik MD la til grunn da de endret forskriften i 2008.
 • Stevnet Staten ved Miljøverndepartementet, for å uten hjemmel i naturvernlovgivningen gitt tiltak til omfattende organisert turisme i nasjonalparken.
 • Gitt uttale på KNT sine byggeplaner for ny hytte ved Loennechenbua og på Gjærstølsætra i Åmotdalen.


Spørsmål kan rettes til leder, Torgrim Sørseth, Skodje, tlf: 91825399 eller nestleder Hans Erik Wold, Eide, tlf 91845743. E-postadressen er: post@bevardovrefjell.no

Bevar Dovrefjell mellom istidene l Stette, 6260 SKODJE l  post@bevardovrefjell.no  Web design og CMS: Osberget AS