topp_logo.jpg

BLIR SNØHEIM EN REPRISE PÅ RONDVASSBU?

Resultatene av utbygging og vei i Rondane får en vurdere selv, men ser en på GPS-plottene fra Rondane i 2009, er det nærliggende å tro at det er en sammenheng mellom villreinens arealbruk og tilrettelegging/turisme. Mange mener turistforeningens aktivitet har delt villreinområdet i to - uten vesentlig utveksling av dyr.
Resultatene av utbygging og vei i Rondane får en vurdere selv, men ser en på GPS-plottene fra Rondane i 2009, er det nærliggende å tro at det er en sammenheng mellom villreinens arealbruk og tilrettelegging/turisme. Mange mener turistforeningens aktivitet har delt villreinområdet i to - uten vesentlig utveksling av dyr.

Interesseorganisasjonen "Bevar Dovrefjell mellom istidene" ser ingen annen utvei enn å opprettholde søksmålet mot Miljøverndepartementet for å få en helhetlig og naturfaglig utredning av Snøheimsaken. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er berammet til 20. august i år. Sammen med advokatene bygger vi en grundig ankesak nå, og håper vi kan overbevise at det mangler rettsjhemmel for å ta i bruk Snøheim. Det er fortastt ikke gjort en grundig evaluering av hvilke konsekvenser bruken av snøheim og tilhørende rutenett/nabohytter vil få for levekårene til villreinen og det økologiske sammspillet på Dovrefjell.

BDMIs styre besluttet i møte 28. mars 2010 å få prøvd Snøheimsaken for domstolene. Spørsmålet om framtidig bruk av Snøheim (d.v.s. flytting eller riving), ble omtalt og avklart da Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark ble opprettet i 2002. Ved utarbeidelsen av verneforskriften for nasjonalparken ble det ikke lagt til grunn en videre bruk av Snøheim.

Hadde naturforvaltningen løftet Snøheimsaken til det faglige nivået som både forskrift og forvaltningsplan krever, ville det neppe vært behov for vår inngripen i saken. Det er jo totalbelastningen som bruken av Snøheim, Snøheimveien og tilhørende hytter/rutenett vil skape det vil være interessant å se på – ikke de praktiske og økonomiske behov som en turforening måtte hevde å ha.

Snøheimsaken reiser mange prinsipielle spørsmål, både når det gjelder tolkning av verneformålet med denne nasjonalparken, generell verneområdeforvaltning, ulike nasjonalparker med ulike verneformål, den nye naturmangfoldloven, mangel på naturfaglig utredning, offentlig saksbehandling med mer.

Når ”tålegrensen” for Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark skal vurderes – hva regnes som "nullpunktet"? Er det aktiviteten vi hadde i 2002 da parken ble åpnet? Og har vi allerede en tilrettelegging som sikrer det tradisjonelle friluftslivet som forvaltningsplanen legger opp til?

Bevar Dovrefjell krever at Snøheim blir sett i en helhetlig sammenheng i forhold til de aller viktigste formålene med nasjonalparken. Dette må gjøres i tråd med forvaltningspraksisen som er nedfellt i Forvaltningsplanen for å vise:

  • hensyn til villreinen, en art vi har internasjonalt ansvar for å verne om, og som allerede har måttet tilpasset seg en rekke store inngrep. Inngrep som hovedsakelig er gjort uten natur og villreinfaglige vurderinger.
  • hensyn til det akselererende tapet vi har av uberørt natur. Dette er en naturkvalitet som det stadig blir mindre av, og som det er et Statlig mål å begrense ”bit for bit” tapet vi så langt har sett. En massiv tilrettelegging på Snøheim uten avbøtende tiltak vil med stor sannsynlighet forringe denne delen av hovedformålet.

Bevar Dovrefjell betviler at det er anledning til å tillate Snøheim innenfor de strenge rammene som er strukket opp for denne nasjonalparken. Forvaltningsplanen er entydig på hva som skal prioriteres hvis det oppstår en interessekonflikt mellom bruk og vern. Forvaltningsplanen er også entydig på hvilke konkrete vurderinger som må gjøres hvis det skal dispenseres nevneverdig utover hovedformålet.

Bevar Dovrefjell takker alle som har satt seg inn i saken og vist interesse for vårt arbeid. Vi har tidligere gjengitt artikkelen der historiker Hans Olav Bråtå beskriver konfliktene da Rondane nasjonalpark ble opprettet. Resultatene av utbygging og vei i Rondane får en vurdere selv, men ser en på GPS-plottene fra Rondane i 2009, er det nærliggende å tro at det er en sammenheng mellom villreinens arealbruk og tilrettelegging/turisme. Dette gjør det enda mer ulogisk at Snøheimsaken er holdt utenfor FoU / GPS-prosjektet for Snøhettaområdet, som er satt i gang, nettopp for å belyse turismens påvirkning av villreinen i nasjonalparken og det nedlagte skytefeltet.

Her er link til Bråtå sin artikkel

For styret i Bevar Dovrefjell

Torgrim Sørseth

VILLREINLOTTERI 2011

copy_of_img_0414.jpg

Bevar Dovrefjell mellom istidene arbeider for å sikre villreinen sine levekår i Snøhetta villreinområde.

Nå kjemper vi for en helhetlig utredning av konsekvensene ved utvidelse og gjenåpning Snøheim turisthytte, som antas å være til skade for bla. villreinen. Som bidrag fra grunneiersiden har vi i 2011 fått et fritt dyr i Snøhetta Øst, og som en kronerulling for videre arbeid i saken skal fridyrskortet loddes ut.

For å bli med må du sette inn 250 kroner/lodd til konto 4202.32.69087, maks 4 lodd pr. person. Husk å skrive ditt navn i "melding til mottaker".

Trekning i begynnelsen av august.

Lotteriet har godkjennelse fra lotteritilsynet.

Spørsmål kan rettes til post@bevardovrefjell.no

 

bilde_per_bakk.jpg

Minneord om Per Bakk, Sunndalen.

Per, naturelsker og villmarksentusiast med stor lidenskap for det ville og uberørte fjellområdet, døde brått den 10. mars under en fjelltur, bare 45 år gammel.

Gjennom et aktivt friluftsliv i Dovre- og Sunndalsfjella nasjonalpark fikk han en sterk og økende bevissthet for de varige verdier som ligger i en urørt natur med et intakt økosystem i høgfjellet. Det var særlig gjennom villreinjakta at Per ble bevisst hvor sårbar villreinen er. Per var opptatt av og følte glede av å høste av naturens mangfold, men forstod også hvor viktig det var å "så". Han var medlem i Bevar Dovrefjell Mellom Istidene.

Hans nærmeste familie har bestemt at en minnegave skal gis til Bevar Dovrefjell sitt arbeid. Det er hittil kommet inn kr. 40.000.

Vi takker hjerteligst for bidraget og lover at midlene skal gå til et formål som er i tråd med det Per syntes var viktig: Å gi livsgrunnlag for og bevare Europas siste intakte villreinstamme.

 

Styret i Bevar Dovrefjell

 

SOMMERHILSEN TIL ALLE FJELLFANTER!

Skrevet av Torgrim Sørseth, mandag 29.06.2009

Storskrymten (1985moh) er markant der den reiser seg fra Leisjøtelet.
Storskrymten (1985moh) er markant der den reiser seg fra Leisjøtelet.

Heisann natur og villreininteresserte!

Jeg skal hilse fra fjellet - fra de indre deler av Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark.

Her kommer en liten turrapport fra sommerens Åmotdalstur. Flott fiske og ekstremt bra vær! 

ÅRSMØTE PÅ GALLERIET I EIKESDAL 14. MAI

mardalsfossen_bilde.jpg

Årsmøtet i BDMI blir denne gang på Galleriet i Eikesdalen. Her finner vi mesteparten av jubileumsutstillingen for Mardøla-aksjonen i 1972. Galleriet ligg i den gamle butikken ved ferjekaia.

Informasjonsutstillingen ble laget i forbindelse med 40-års markeringen av Mardøla-aksjonen i fjor, og er fremdeles intakt. Her er også en utstilling med ca 40 av økofilosofi-bildene til Sigmund Kvaløy Setreng.

Årsmøtet starter med enkel bevertning og en omvisning på Galleriet.

Det vil bli foredrag og felles middag på Galleriet etter årsmøtet. Og vi kan sjå filmen ”Kampen om Mardøla” – live-opptak frå aksjonen dersom forsamlinga er interesserte i det! J

Mer informasjon finner en på bygda si hjemmeside, www.eikesdal.no Her er også informasjon om overnatting. Vi har snakket med Nikolai Finset ved Eikesdal Hytter, som forteller at det fortsatt er mange ledige hytter. Nede i bygda har Eikesdal Hytter 2 store og 4 litt mindre hytter med hhv. 10 og 7 sengeplasser. Disse ligger sentralt i forhold til Galleriet og andre tilbud. Eikesdal Hytter kan kontaktes på telefon 71234511/97601277. Det er også to campingplasser i Eikesdalen. Ta med familien og syklene til Eikesdalen denne helga, og kombiner årsmøtet med ei fantastisk opplevelseshelg i vill og vakker natur. Sosialt blir det også!

Eikesdalen er ei bygd med mange aktivitetsmuligheter. Mai er jo høytid for toppturer på ski, men fra selve dalen er det veldig bratt opp. Aursjøveien åpner først rundt 10. juni. Det er også gode muligheter for sykkelturer i variert landskap, fotturer til flere spennende turmål og mange andre aktiviteter. Vi må selvfølgelig ikke glemme Mardalsfossen, men den har ikke full vannføring før 20. juni. Eikesdalen er også kjent for flere botaniske ”sensasjoner”. Arrangementskomiteen ønsker tilbakemelding med forslag til tema for både foredrag og ekskursjon.

Ta gjerne kontakt for praktiske spørsmål.

Torgrim: 91825399 - Marit: 41690285

Vel møtt! Hilsen styret og arrangementskomiteen.

BEVAR DOVREFJELL ANKER TINGRETTSDOMMEN

oslo_tingrett.jpg

Bevar Dovrefjell har bestemt seg for å anke Oslo tingretts dom i Snøheimsaken. Vi mener den har sterk slagside mot Staten og er ikke tuftet på de villreinfaglige utredningene som kom fram i retten. Vi godtar ikke at Nasjonens kanskje viktigste natur og kultururarv, som Dovrefjellene er, skal bli ofret uten en grundig gjennomgang. Anken er vårt bidrag!

Og vi gjentar til det uendelige; at loven må være lik for alle!!

Ordlyden i den strenge Naturmangfoldloven og verneforskriften for Dovrefjell er krystallklar: Vern framfor bruk, og er en i tvil skal det grundig utredes. Begge krever altså at Snøheim og bruken av den 80 sengs store turiststasjonen må gjennom en helhetlig utredning. Er en i tvil om inngrepet har innvirkning på villreinen kreves det at "føre var prinsippet" anvendes. Vi vil overbevise Lagmannsretten om at alle de flotte ordene i lov og forskrift, nå faktisk må komme til anvendelse.

Også Turistforeningen hevder at de ønsker å bevare villreinen, utad! I praksis gjør de det stikk motsatte. At Turistforeningen med alle sine fjellhytter, enda en gang gjør seg til part i en opplagt villreinkonflikt - er uhørt! Og at dette attpå til skjer i et verneområde som er opprettet for nettopp å ta vare på villreinen og uberørt natur – ja det kan jo få både egne medlemmer og samfunnet forøvrig til å lure... Vi får stadig henvendelser fra folk som mener det er dobbeltmoralsk å rope på utredninger og vern i Hardanger-mast saken samtidig som en selv tar seg til rette i Norges største nasjonalpark mot bedre viten.

All forskning viser at ny drift på Snøheim vil gå utover villreinen. Dette vet Turistforeningen, og dette vet staten ved Miljøverndepartementet! Rondane og villreinkonflikten ved at trafikken mellom bygda og Rondvassbu har delt villreinstammen i to, er sannhetsbeviset på hva som trolig vil skje mellom Hjerkinn og Snøheim også. Dette brukte vi mye tid på å bevise/forklare i Tingretten, men det er ikke en gang nevnt i dommen....

Private og mindre aktører derimot har problemer med å få satt opp småhytter i randsonene av nasjonalparken. De får nei til å bygge på hytta si 15 kvadratmeter med begrunnelse i bevaring av villreinen. Turistforeninga får derimot sette opp ei 80 sengers turisthytte på flere tusen kvadratmeters bruksareal midt i indrefileten av nasjonalparken – med velsignelse fra Staten. Kan lovverket tolkes i alle retninger, alt etter som det passer? Hvor er logikken?

 

VILLREINJAKTA - EN VIKTIG FORVALTNINGSOPPGAVE!

Skrevet av Torgrim Sørseth, Søndag 13. september 2009

Slakting av storbukk oppunder Snøhetta.
Slakting av storbukk oppunder Snøhetta.

Villreinjakta går mot slutten. Hvordan har det gått på fjellet i år? Har været påvirket jakta? Flere påstår at reinen bruker mindre arealer enn før. Deler oppsynet dette synet? Bidrar nymotens hjelpemiddel som jaktradio til at det alltid er jegere som stiller på flokkene? Er fluktresponsen for støkte dyr endret de siste åra?  Bevar Dovrefjell har snakket med flere jegere og fjelloppsyn om årets villreinjakt for å dra noen fellesnevnere.

Artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert i tiden framover. 

ADRESSEAVISEN GRAVER I SNØHEIMSAKEN

LES SAKEN HER

Snøheimasken har virkelig skapt interesse i media. Nå holder naturvern-Norge pusten og venter på dommen. I verste fall vil et nedelag mot Staten føre til endringer i forvaltningen av verneområdene i hele Norge. Den vil ryste nasjonalparkforvaltning ved grunnvollene. Kilder i DN hevder at et ja til Snøheim i ytterste konsekvens kan bety at enda flere aktører vil prøve både å utvide og etablere nye virksomheter i verneområdene.

Partsrepresentanten til Bevar Dovrefjell, advokat Sverre Løvaas oppsummerer innsatsen i Oslo på denne måten: Saken er fremstilt ryddig og godt, alle relevante faktorer er belyst fra vår side gjennom innledningsforedrag mandag, partsforklaring og vitner tirsdag og onsdag, og gjennom en meget godt prosedyre fra Anders Dyrseth torsdag. Vår prosessfullmektig fikk på en god måte fram det rettsige grensesnitt i saken. Dette kan helt enkelt sammenfattes i det forholdet at når parkforskriftene fra 02 ikke hjemlet tiltaket (ubestridt), så kan heller ikke naturmangfoldlovens § 48 med samme ordlyd gjøre det.

SNØHEIMSAKEN FOR OSLO TINGRETT I JANUAR

Jerv i Grythålet, september 2010.
Foto: Petter Tennebekk / Nils Magne Sæterbø
Jerv i Grythålet, september 2010. Foto: Petter Tennebekk / Nils Magne Sæterbø

Den 24. januar 2011 starter rettsaken der interesseorganisasjonen "Bevar Dovrefjell" har saksøkt Miljøverndepartementet for brudd på sin egen Naturmangfoldlov. Miljøverndepartementet gav Turistforeningen tillatelse til utbygging og drift på Snøheim uten at følgende av inngrepet ble helhetlig og faglig utredet først. Det er krav om en slik utredning i både Forvaltningsplanen, Verneforskriften og i den nye Naturmangfoldloven.

Selv om vi på et tidlig tidspunkt varslet både MD, Turistforeningen og Dovre kommunen om vårt søksmål, ble byggeprosjektet igangsatt. Tilbygget til Turiststasjonen kom opp i rekordfart, og er mer eller mindre utvendig ferdigstilt.

Vi vil overbevise retten om at det ikke er hjemmel i verken lovverk eller forskrift til å sette i gang et så betydelig naturinngrep inne i nasjonalparken uten at konsekvensene av den organisert masseturismen dette medfører har fått en faglig og helhetlig utredning.

BEVAR DOVREFJELL STEVNER STATEN I SNØHEIMSAKEN.

nasjonalparkbauta.jpg

Interesseorganisasjonen ”Bevar Dovrefjell Mellom Istidene” har engasjert advokathuset ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA TRONDHEIM til å føre søksmålet mot Miljøverndepartementet i Snøheimsaken. Stevningen ble sendt til Oslo tingrett, fredag 2. juni. Siden DNT ikke aksepterer en utsettelse av byggestarten, har vi sett oss nødt til å begjære midlertidig forføyning etter tvistemålsloven §32 mot DNT. Der ber vi om rettens medhold i at byggeoppstarten på Snøheim ikke skal begynne før verne og miljøspørsmålene som er reist har fått en rettslig avklaring.

For styret i Bevar Dovrefjell,

Torgrim Sørseth, leder

SNØHEIM, EN REPRISE PÅ RONDANE?

Snøheimsaken har forbausende mange likheter med kampen for et utvidet vern av villreinens leveområde i Rondane tidlig på 60-tallet. Også den gang var det "bit-for-bit" forvaltningen som vant fram. Har vi ikke lært mer på 50 år, tras gjentatte lovneder fra "miljø" myndighetene?

Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i Mysusæternytt, påska 2006, og er basert på Hans Olav Bråtå sin dr.grads avhandling i geografi fra 2001 om "Forvaltningen av villreinen og dens ressurssystem i Rondane. Belyst i et aren aperspektiv med makt og kunnskap som teoretiske innfallsvinkler". Her er Bråtå sin artikkel:  Nasjonalparken_Rondane.pdf

2010-UTGAVEN AV ÅRBOKA "VILLREINEN" I SALG!

villreinen2010.jpg

"Bevar Dovrefjell" bidrar også i årets utgivelsen av årboka Villreinen med en støtteannonse. Årboka "Villreinen" har gledet oss gjennom mange år, og er blitt et viktig faglig påfyll for oss legfolk. Årets jubileumsutgave, som markerer 25 års innsats for villreinarbeidet, er like god sammensatt som før med artikler fra de fleste Villreinområdene. For oss Dovrefjellentusiaster er artiklene fra Hjerkinn og fra Skytefeltet ekstra spennende lesestoff.

Det lønner seg å abonnere på Villreinen. Da får du årboka tilsendt etter noen få dager, sammen med en giro. Villreinrådet betaler portoen, opplyser Nyaas som ber interesserte tinge abonnement via kasserer Jan Hageland på mail: jan.hageland@fjellstyrene.no eller ved å ringe 905 52 790.

Bevar Dovrefjell takker redaktør Arne Nyaas og staben, for enda et flott magasin!

 

 

PRESSEMELDING 01.07.2008       

Skrevet av Torgrim Sørseth, tirsdag 01. juli 2008

2007.09.14_reinsjakt3_055.jpg

PRESSEMELDING 01.07.2008  Fra interesseorganisasjonen "Bevar Dovrefjell mellom istidene"

Siden stadig flere aktører legger opp til en ukritisk og vesentlig økt bruk av Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark med tilgrensede verneområder, har vi sett oss nødt til å stifte en uavhengig interesseorganisasjon for å balansere både debatt, vinkling og informasjon om det som skjer på Dovrefjell. Den 1. mars 2008 ble derfor "Bevar Dovrefjell mellom istidene" stiftet.

MARDØLA-AKSJONEN 1970-2010

40-ÅRS JUBILEUM I EIKESDAL, 20. JUNI

Stridens kjerne i 1970; den berømte og vakre Mardalsfossen.
Foto: Marit-Solveig Finset

Stridens kjerne i 1970; den berømte og vakre Mardalsfossen.

Foto: Marit-Solveig Finset

Contrast Adventure inviterer til en 40 års markering av Mardøla-aksjonen, som var en viktig symbolhendelse innenfor natur- og miljøvernssaken. Temaet er aktuelt også nå, og vi inviterer til et tilbakeblikk på det som skjedde i 1970.

Her er linken:

VELLYKKET VILLREINSAMLING PÅ HJERKINN!

Espen Rusten har tatt fram teleskopet på Hjerkinnhøa

Espen Rusten har tatt fram teleskopet på Hjerkinnhøa

Den siste helga i januar arrangerte Bevar Dovrefjell årstreff og årsmøte på Hjerkinn. For å holde kostnadene på et fornuftig nivå, leide vi en 20-sengers hytte hos Statskog. Et lærerikt besøk hos Villreinsenter Nord, informasjonsmøte med Forsvarsbygg om opprydding i Skytefeltet og skitur til Hjerkinnhøa var noen av aktivitetene...

 

VANNKRAFT FRAMFOR VERN I VERMEDALEN? (REINHEIMEN)

Skrevet av Torgrim Sørseth, fredag 28. november 2009

vermedalen.jpg

Det er ikke bare på Dovrefjell det kjempes for å bevare vernet Norsk natur. Planer om ny inntaksdam i landskapsverneområdet Brøstdalen i Rauma, med tunnel til Verma, er heldig vis blankt avvist av kommunepolitikerene. Men å gjøre inngrep i landskapsverneområdet Vermedalen, i forbindelse med opprusting av kraftverket på Verma, det er det få som er i mot. Stein P Aasheim tar heldig vis til motmæle og mobliliserer ny lenkegjeng - 37 år etter Mardøla! Stå på Stein, det er klart vi kommer for å støtte opp om et vassdrag som er vernet etter 5 forskjellige forskrifter!

Her er Stein P. Aasheims knakende gode kronikk fra Romsdals Budstikke 26/11-2009. Det er så mange paraleller til Snøheimsaken at vi blir skremt!

Hvor varig er vernet når det er varig vernet?

!! Varsel om mobilisering til alle landets lenkegjenger !!

”Vi vil gjøre dette til en kampsak”, sier de. Vi må ta dem på ordet.  Dette er ingen lek lenger. Mørebenken på Stortinget har gått til frontalangrep på ”Verneplan for vassdrag”.  De har gått løs på den, der hvor den er som aller sterkest; Raumavassdraget.

 

MARIBUSAKEN

maribu.jpg

”Bevar Dovrefjell mellom istidene” har dessverre sett seg nødt til å klage på saksgang og vedtak i Lesja formannskap, der det åpnes for at Lesja Fjellstyre kan overta Maribu i det tidligere skytefeltet. Det er opplagt at skifte av Statens eiendom i et framtidig verneområde skal på høringsrunde før vedtak fattes, sier Torgrim Sørseth, leder i ”Bevar Dovrefjell”.

Interesseorganisasjonen er bekymret for den ”bit-for-bit” forvaltningen vi til stadighet ser tendenser til, og mener det er naturlig å se Maribu i en helhetlig sammenheng. Bevar Dovrefjell ber derfor om at villrenforvaltning og framtidig vernemyndighet får uttale seg i saken. Usikkerheten rundt Snøheimveien og uavklart Snøheim-etablering vil være premissgiver for annen aktivitet i området. Dessuten vil det 4 –årige FoU/GPS prosjektet gi ny kunnskap om villreinens arealbruk i området.

Når Lesja og Dovre har kjempet så hardt for DNT sin reetablering på Snøheim, er vi redd de møter seg selv i døra. Hvis befolkningen i Lesja og Dovre måtte velge mellom et 80-sengers DNT-hotell på Snøheim og en sterkt regulert Snøheimvei, ja da tror jeg svaret er gitt! Hvis Snøheim realiseres nå og FoU prosjektet konkluderer med at Snøheimveien blir en for stor belastning sammen med Snøheim - hva da? Det er ennå ikke for seint å utsette Snøheim, slik at en kan se reetableringen i sammenheng med Snøheimveien og andre tilbud i nasjonalparken.

At Lesjas ordfører, Per Dag Hole forsøker å framstå som offer i Gudbrandsdøl Tidningen (Maribu.pdf)for stå for hans regning. Bevar Dovrefjell har i alle fall ikke gjort annet enn å påklage opplagte mangler i en offentlig sak om skifte av Statens eiendom i et framtidig verneområde.

Kopi_av_Klage_Lesja_kommune_vedr_Maribu_131109.doc

 

VILLREINFOREDRAG PÅ SUNNDALSPORTEN

talg_y_bukkebilde.jpg

Fredag 2. mars kl. 19.00 inviterer Bevar Dovrefjell til "åpent hus" på Nasjonalparksentret på Gjøra. Målgruppen er alle naturinteresserte, og vi oppfordrer spesielt ungdom til å ta turen! Det blir gratis villmarksforedrag med Nils Olav Talgøy, som ar satt sammen en ny lysbildeserie om Villreinen i Snøhetta. Ola Røtvei, styreleder i det nye nasjonalparkstyret kommer også, og skal kort presentere den nye nasjonalparkforvaltningen. Det blir salg av kaffi og vafler, samt loddsalg med fine premier! Eventuelle spørsmål kan rettes til Torgrim på 918 25 399.

Velkommen til lærerik villreinkveld!

 

BEVAR DOVREFJELL SIN KLAGE PÅ SNØHEIMSAKEN

Skrevet av Torgrim Sørseth, Søndag 15. november 2009

img_0390.jpg

Bevar Dovrefjell har sett seg nødt til å klage på Dovrefjellrådets vedtak og saksgang i Snøheimsaken. Saken ble videresendt til DN som er overordnet klageinnstans. I møte med DN understreket interesseorganisasjonen viljen til å få prøvd Snøheimsaken for rettssystemet om ikke saken utsettes til FoU-GPS prosjektet er avsluttet. Dette prosjektet skal nemlig belyse konfliktforholdet mellom villrein og menneskelig aktivitet på Dovrefjell. Klagesaken er nå sendt videre (tilbake) til MD.  Her kan du se klagen til Bevar Dovrefjell.

 

DEN NYE ÅRBOKA "VILLREINEN 2009" PÅ PLASS

Skrevet av Torgrim Sørseth,

villreinen2009.jpg

Årsmøtet i "Bevar Dovrefjell" bestemte at vi i år skulle støtte villreinarbeidet på en synlig måte. Årboka "Villreinen" har gledet oss gjennom mange år, og vi ble veldig bekymret da "noen" snakket om dårlige tider for bladet. Vi satte derfor inn en annonse for "BevarDovrefjell.no", og håper at dette kan være en vinn-vinn-situasjon for både blad og foreneing :) Villreinen har et rikt sammensatt artikkelmangfold som inspirerer til både naturinteresse og villreinjakt.

Bevar Dovrefjell takker redaktør Arne Nyaas og staben, for enda et flott magasin!

Forhånd.123Neste
Bevar Dovrefjell mellom istidene l Stette, 6260 SKODJE l  post@bevardovrefjell.no  Web design og CMS: Osberget AS