Skriv ut

 

VIKTIG MØTE MED STATSEKRETÆR HEIDI SØRENSEN I MD.

heidi_s_rensen.jpg

Se videoklippet der Heidi Sørensen forteller om villreinens forrang!

http://www1.nrk.no/nett-tv/nyheter/spill/verdi/55380

 

Notat til Heidi Sørsensen (PDF)

 

Høringsuttalelsen fra Bevar Dovrefjell mellom Istidene (PDF)

 

9.mars 2009 hadde interesseorganisasjonen Bevar Dovrefjell sammen med Naturvernforbundet, et møte med Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet, der vi fikk lagt fram vårt budskap i saken. Vi mener at føre-var-prinsippet må legges til grunn, slik at den foreslåtte forskriftsendringen og utbygging av Snøheim blir satt i bero til GPS-prosjektet er avsluttet, Snøheimveien har fått en endelig avklaring og ny forvaltningsstruktur for store verneområder er på plass. Dette er det minste vi forventer av en rød-grønn regjering som har ambisiøse miljømålsetninger!

Tilbakeblikk: Tidligere Miljøvernminister Hareide i Bondevik-II regjeringen, gav i 2005 DNT tillatelse til gjenopptagelse av drift på Snøheim på bestemte vilkår, uten at han hadde dekning for dette i forskriften. Ufattelig nok føler den sittende rød-grønne regjeringen seg bundet av dette vedtaket, og har derfor foreslått en forskriftsendring for å skreddersy verneforskriften til Hareides hjemmelsløse lovnad. Dette er Bevar Dovrefjell sterkt i mot, og krever at forskriftsendringen i det minste må vente til det 4.årige GPS-prosjektet som skal kartlegge villreinens arealbruk er ferdig og Snøheimveispørsmålet er avklart. Denne gangen må vi ta oss tid til å se alle planlagte og eksisterend inngrep i sammenheng. Forvaltningsplanen for Dovrefjell  krever også at summen av alle inngrep ses i sammenheng før større irreversible inngrep gjennomføres.

Vi er også kritisk til at Dovrefjellrådet ved en forskriftsendring vil ende opp med å behandle saken på nytt. Sist Dovrefjellrådet behandlet saken, ble det ikke gjort etter henstillingene som kom fra Miljøverndepartementet. Rådet fikk i oppgave å utrede tre mulige alternativer for Snøheim. Reinheim skulle også vurderes. Dette ble ikke gjort! Det er Villreinnemnda sin klage på Dovrefjellrådets manglende saksbehandling som er årsaken til at Snøheimsaken ble sendt på ny runde. Det vil derfor være naturlig å vente med en ny behandling til ny forvaltningsstruktur for nasjonalparken er på plass, der det forhåpentlig vises større vilje til å ta med villreinfaglige vurderinger. Å gjøre feil er en ting, å forsterke feilen med ikke å vise vilje til å lære av historien eller bruke ny kunnskap, er noe helt annet! -Det kalles overlegg! Vi minner om at:

Det ikke ble gjort villreinreinsfaglig vurderinger da Gamle Snøheimveien ble bygget i 1949, da Snøheim ble bygget samme år, eller da Reinheim ble bygget i 1961.

Det ble heller ikke gjort grundige villreinfaglige vurderinger da Nye Snøheimveien ble bygget i 1961, eller da forsvaret åpnet veien for sivil ferdsel i 1994.

Det var heller ingen god og helhetlig villreinfaglig vurdering bak Miljøverndepartementets avgjørelse om å la DNT overta Snøheim i 2003/2005.

 

For oss kan det virke som at villreinen blir drevet fra skanse til skanse. Kanskje det er på tide å ta ansvar for konsekvensene av Aurautbyggingen, E6 og jernbane, Dalsideveien/Skamsdalsveien og en akslererende hyttebygging i alle nasjonalparkkommunene. Summen av dette har føret til stadig tapt terreng for villreinen. Den avdøde villreinforskeren,Terje Skogland, hevdet at vi har satt Snøhettareinen på bås!

Tilbakeføring av skytefeltet er en enestående muliget for nasjonen til å vise at vi står ved det ansvaret vi har påtatt oss, blant annet i Rio-konvensjonen. Derfor er det spennende å se om historien gjentar seg? Vil Staten atter en gang legge til rette for at nye irreversible inngrep blir tillatt inne i nasjonalparken uten at det gjøres en helhetlig og oppdatert vurdering?