topp_logo.jpg

Grundig dom fra Lagmannsretten - men DNT viktigere enn Villreinen

Domsavsigelsen fra Bevar Dovrefjell sin ankesak for Borgarting lagmannsrett kom raskt. Av dommen kan en tydelig se at dommerne har satt seg grundig inn i historien - miljøvern og kulturarv aspektet derimot er ennå ikke godt nok belyst.

Retten mener tydelig vis at Snøheimsaken er prinsipiell viktig for samfunnet, da Bevar Dovrefjell denne gangen ble fritatt for saksomkostninger både fra tingrettsdommen og anken.

Bevar Dovrefjell vil de nærmeste ukene ta stilling til om saken skal ankes inn for Høyesterett. Styret ønsker tilbakemeldinger fra alle sider av Dovrefjell om tanker rundt en videre kamp for villreinens beste i Snøhettaområdet.

Her ligger dommen vedlagt

For styet i Bevar Dovrefjell

Torgrim Sørset, leder

 

Nyheter

 

 

JAKT OG FANGST I SUNNDAL I GAMLE DAGE

På årsmøtet ble det snakket jakt og fangst i tidligere tider. Sunndalingene har alltid brukt "hele" fjellet, ja storjegere fra Sunndal har til og med vært opphav til navn på fjelltopper helt ned til Dovre.

Her er linken til Gunnar Nisja sine jakthistorier fra Sunndalsfjella.

JAKT OG FANGST I SUNNDAL I GAMLE DAGE

 

loennechenbua.jpg

 

ÅRSMØTE I BEVAR DOVREFJELL, VANGSHAUGEN 27. april 2013

_rsm_te_2013.jpg

Årsmøtet ble også i år arrangert på Vangshaugen. Svein Iversen hadde organisert med middag fredagskvelden. Villrein og kveldens arrangement på Gjøra ble selvfølgelig det store temaet utover kvelden.

Selve Årsmøtet startet rett etter frokost lørdag.

Torgrim tok en gjennomgang av årsmeldingen.

Hans Erik fortalte om økonomien i interesseorganisasjonen.

Sverre orienterte om forberedelsene til ankesaken.  Det var enighet om å fullføre ankesaken, som er berammet til oktober.

Valg: Nils Magne Sæterbø ble valgt inn i styret. Sverre og Svein ble gjenvalgt for to nye år. Hans Erik og Torgrim er på valg neste år.

Fortsette samfunnsprofil med åpne arrangementer. Jobbe aktivt for å inkludere ungdom. Her tar vi imot tips og råd for å komme videre. Kan vi samarbeide med noen?

Bevar Dovrefjell er fortsatt på jakt etter en data-administrator som kan organisere fellespostkassen og jobbe litt med nettsiden.

Torgrim Sørset, leder

LÆRERIK VILLREINKVELD MED ERLAND LØKKEN PÅ SUNNDALSPORTEN

Erland Løkken får et innspill av Torgrim Sørset på hvordan indre felles jaktområde kan utvides uten at lokale jegere blir vesentlig berørt.
Erland Løkken får et innspill av Torgrim Sørset på hvordan indre felles jaktområde kan utvides uten at lokale jegere blir vesentlig berørt.

Over 30 villreinentusiaster hadde møtt fram på Nasjonalparksentret for å høre Erland Løkken fortelle om villreinenutvalget sitt arbeid og utfordringene videre i forvaltningsarbeidet.

Etter en innledning om bestandsmål, tellinger og overvåking, ble de store  inngrepene og endringer på sør og øst siden av Snøhetta diskutert. Erland var helt åpen på at summen av aktivitetene og inngrep har gitt en barriere-effekt på villreinen. Som det også står i oppsynsrapporten for 2012-jakta, var det flere flokker som prøvde å krysse det usynlige gjerde av hindringer en trolig har fått mellom E6 og Snøhetta.

Veldig få dyr foretok den karakteristiske beitevandring rundt Snøhettamassivet denne høsten. I oppsynsrapporten er det beskrevet flere situasjoner der vi helt tydelig ser at villreinen har problemer i området Stroplsjødalen - Snøheim - Snøheimveien - Skytefeltet. Når villreinen strever med å finne "åpninger/grinder" i det usynlige villreingjerdet mellom E6 og Snøhetta er det en utbredt oppfatning at den valgte å forbli i mer karrigere områder nord og øst for Snøhetta, framfor å trekke ned mot Dovre/Lesja slik fostringsflokkene normalt gjør. Lite villrein i Dovre og Lesja fikk stor innvirkning på fellingsresultatet i Snøhetta Øst som til slutt endte på litt over 36%.

Det kan virke som om samme tendens er beskrevet i FoU-rapporten Horisont Snøhetta som ble lagt fram 6. mars i år, der barrierene i Stroplsjødalen og langs Snøheimveien er godt beskrevet. Villreintrekket sør for Kolla ser nermet ut til å ha opphørt, og rapporten viser at reinen også kvier seg på å benytte det andre hovedtrekket som er "dreneringskanalen" mellom Flathøa og Kolla. Nå krysser de fleste dyra tett oppunder nasjonalparkgrensa, bare et par kilometer fra Snøheim. I høst så det altså ut til at forstyrrelser i denne trekkruten kombinert med stor ryddeaktivitet i skytefeltet førte til så store forstyrrelser slik at det gikk utover reinens evne til å trekke sør-vest over.

Fjelloppsynsmann i Sunndal fjellstyre, Per Skottvedt, som også er sekretær i Villreinutvalget, supplerte Erland med opplysninger fra fjellet og viste fram både kartgrunnlag og statistikker.

Det var stor interesse for de nye jaktordningene som er vedtatt, så Løkken gikk inn på de nye jaktreglene som kommer til høsten. Utgangspunktet for å endre dagens ordning var å legge bedre til rette for jegerene og dermed øke fellingsprosenten. Villreinutvalget har en målsettning om 50-60% fellingsprosent, så her er en jobb å gjøre! De nye tiltakene er ment forå stimulere til bedre avskytning i hele villreinområdet. 

Den første uka er det kommunegrensen som blir jaktgrense. Etter ei uke åpner det indre felles jaktområde. Fellesdagene med åpne jaktgrenser blir avviklet og jakta blir forlenget med ei uke til 22. september. Ønske om et enda større indre fellesområde ble det ikke enighet om denne gangen heller, selv om flertallet ønsket å innlemme de lite brukte områdene rundt Drugshø - Langvatnet - Kjelsungbandet - Skredahø - Svånåmassivet - Snøhettamassivet. 

Halvard G. Hagen var også en god bidragsyter under foredraget. Som grunneierrepresentant fra Sunndal gjennom en årrekke, kunne Halvard fortelle at det lå fire dagers diskusjoner bak nye jaktreglene som ble forhandlet fram i Villreinutvalget. Når fellesjaktdagene nå blir avviklet, var tanken å kompensere med et mye større indre felles jaktområde. Både Dovre og Oppdal ville ofre mye nytt terreng rundt Snøhettamassivet som i dag er lite brukt av lokale jegere, men dette ble det desverre ikke enighet om i år...

I konkurranse med annen jakt, er mere forutsigbarhet i tildeling av fellingstillatelser et virkemiddel som nå blir prøvd ut. En del av årets jegere vil få tilbud om en 3-års jaktkontrakt, der jegeren er sikret både bukk og simle før de tre årene er omme.  En håper at dette  vil bidra til å øke fellingsprosenten ved at en sikrer at en fast grunnstamme av jegere med både kunnskap og tilhørighet til fjellområdet. Alf Harald Dragseth lurte på om treårs-kvoten kunne skytes i den rekkefølge en selv ønsket? Det er jo ikke alltid at "bestillt dyr" stiller seg opp for skudd... Hverken Erland eller Per hadde noe klart svar, men mente at ideen var god.

 

Rekruttering av ungdom til reinsjakt ble også grundig diskutert. Egen ungdomskvote, tidligjakt før studiestart og fadderordninger ble nevnt. Lesja har lenge hatt en ordning som sikrer lokal ungdom tilgang til jaktkort. Årlig jegerprøvekurs i kommunene rundt Dovrefjell er nødvendig. Villreinsenter Nord har jobbet en del med ungdom - kanskje flere arrangementer på tvers av kommunegrensene vil styrke jaktkulturen som felles arena rundt Dovrefjell?

Trond Hansen-Riise fryktet at vi har en fjelljaktkultur som holder på å gå til grunne. Vi ser en stadig forgubbing og etterrekrutteringen er skral. Hva må vi gjøre for å appelere til ungdommen, spør Trond? Bevar Dovrefjell har både ressurser, midler og ambisjoner om å jobbe for å øke interessen for villrein blandt ungdom. Gode ideer mottas med takk!

Debatt - Det var mange i salen som hadde tanker om forvaltning av villreinen. Det ble en fin utveksling av ideer for at vi mennesker skal tilpasse oss reinen enda bedre. Einar Simonhjell foreslo en tunnel gjennom Torbuhalsen for både biler og folk, slik at villreinen lettere skal kunne benytte dette gamle trekket mellom øst og vest. Torbuhalsen er forøvrig et av "fokusområdene" som FoU-prosjektet mener det er grunn til å følge ekstra godt med på. (Det samme gjelder selvfølgelig Stroplsjødalen og Skytefeltet.)

 

ER JEGERENE BLITT FOR LATE?

Her er Halvard G. Hagen sine kommetarer til den lave fellingsprosenten i 2012. LINK

Alle forstår at det er å be om misnøye blandt Lesja-jegerene når Sunndalsjegerene valfarter til Lesja selv om mesteparten av villreinen står på Sunndasterreng. Nå er de to ukene med fellesjaktdager avviklet...

ÅRSMØTE LØRDAG 27 APRIL, VANGSHAUGEN TURISTHYTTE

OG NY VILLREIN-KVELD PÅ SUNNDALSPORTEN 26. APRIL kl. 19.00

red_erland_lokken_pa_sunndalsporten.jpg

 

VI LADER OPP TIL ÅRSMØTE MED FOREDRAG AV ERLAND LØKKEN I SNØHETTA VILLREINUTVALG.

ERLAND KOMMER TIL NASJONALPARKSENTERET PÅ GJØRA; FREDAG 26/4 KL. 19.00 OG VIL FORTELLE OM UTVALGETS ARBEID, STATUS FOR VILLREINSTAMMEN, BESTANDSMÅL, TELLINGER, UTFORDRINGER FRAMOVER, FORVALTNING AV VILLREINEN OG IKKE MINST OM DE NYE JAKTREGLENE SOM BLE VEDTATT PÅ ÅRSMØTET SIST UKE.

VI SATSER PÅ ENGASJEMENT FRA SALEN, OG LEGGER OPP TIL EN DEBATT OM HVORDAN EN I FELLESSKAP SKAL KUNNE FORVALTE DENNE FLOTTE NATURARVEN - VILLREINEN. ETTER FOREDRAGET ER DET MULIG Å OVERNATTE PÅ NERSTUA PÅ VANGSHAUGEN, DER VI KL. 10.00 DAGEN ETTER VIL AVHOLDE ÅRSMØTE. INNKALLING ER SENDT I POSTEN.

SAVNER DU DENNE, SÅ SEND MAIL TIL POST@BEVARDOVREFJELL.NO ELLER TA KONTAKT MED EN AV OSS I STYRET PÅ TELEFON

 

 

 

 

VILLREINKVELD PÅ SUNNDALSPORTEN 8.MARS

 Godt Nyttår, villreinentusiaster!

 

Tradisjon tro, vil vi også i år holde ÅPENT HUS på Nasjonalparksenteret i Sunndal med foredrag om villrein. Denne gangen er det NINA-forsker Olav Strand som oppsummerer det 4-årige villreinprosjektet i Snøhettaområdet. Dette blir fredag 8.mars kl. 19.00 på Sunndalsporten. Ta med noen kroner til kaffi/vafler og lodd. Vi skal prøve å få tak i noen fine premier i år også!

 

plakat_olav_strand.jpg

VILLREINKONFLIKTEN I RONDANE PÅ DAGSREVYEN!

Jan Olav Solstad i Sel fjellstyre
Jan Olav Solstad i Sel fjellstyre

LINK: VILLREININNSLAG DAGSREVYEN 28/8 2012

Dagsrevyen hadde den 28 august et godt innslag om at villreinen i Rondane er fortrengt av masseturisme innover fjellet. Alle vet at DNT med sin massive tilrettelegging har en veldig negativ effekt på villreinens beite og trekkmuligheter på sin egen hjemmebane - fjellet! Rondane nasjonalparks far, Normann Heitkøtter, var en av mange som forutsa dette før Rondvassbu ble bygget - og han fikk rett! Det er desverre mer en nok datagrunnlag til å fastslå dette. 

DNT brukte samme framgangsmåte i 1960 som de gjør i dag - de bygger ut før utredning er ferdig og før fredning er på plass. En kan spekulere på om de lever etter prinsippet "bedre å spørre om tilgivelse enn tillatels"? Det tilsvarende og moderne eksempelet på det som har skjedd i Rondane er årets åpning av Snøheim turiststasjon. I villrein-nasjonalparken på Dovrefjell ble det i 2008 igangsatt et 4-årig Statlig forskningsprosjekt som skulle belyse turistnæringens innvirkning på villreinen i Snøhettaområdet. "Miljøfyrtårnet" DNT presterer å bygge ut og åpne 80 betjente sengeplasser midt i et viktig villreintrekk - før forskningsprosjektet hadde konkludert... Er det samme organisasjon som lanserte begrepet "MONSTERMASTER" som nå bygger "MONSTERHYTTE"?

Dette var en meget god beskrivelse av situasjonen. Og endelig er det noen som stiller spørsmålstegn ved DNT sin kommersielle masseturisme i nasjonalparkene våre.  Opprettelsen av Rondane nasjonalpark i 1962 er en spennende historie. Mange forutsa det vi nettopp nå ser - at fjellturismen ville fortrenge villreinen. I 2012 er vi ikke kommet særlig legre. Trass i 50 års erfaring fra Rondane får DNT åpne enda en stor turiststasjon med vei til døra - midt i et villreintrekk, inne i en nasjonalpark som er opprettet for å ta vare på villreinen. Begrip det den som kan, at miljøbevisste Norge kan tillate et inngrep som Snøheim!

Vi tror imidlertid at en stadig mer miljøbevisst befolkning vil bli oppmerksom på alle villreinkonfliktene DNT har med sine hytter og rutenett i villreinområdene. Med økt fokus og mer kunnskap vil nok framtidens fjellturister tenke seg om, og velge mer miljøriktige alternativer. "Å gi seg mens leken er god" er et ordtak som beskriver det DNT egentlig burde gjort - minimere de skadene de har påført naturmiljøet i steden for å lage enda flere konflikter. Slik DNT nå opererer er de jo en storforbruker av norsk natur...

Jan Olav Solstad er en tøffing! Han har hele naturvern-Norge i ryggen når han tar seg bryet med å tale DNT og de kortsiktige reiselivsaktørene midt imot. I et langsiktig perspektiv vil kanskje øko-turisme i uberørt natur gi mer avkastning til lokalsamfunnene enn det DNT legger igjen? Provianteres hyttene lokalt? Gir det mange lokale arbeidsplasser? 

Vil du vite mer om villreinkonfliktene på Dovrefjell og i Rondane, er det mer å lese på nettsiden til villreinen sin egen interesseorganisasjon www.bevardovrefjell.no

Ha en flott og hensynsfull fjelltur - på villreinens premisser!
Torgrim Sørset - styreleder i Bevar Dovrefjell

 

TURISTFORENINGEN ÅPNET SNØHEIM 14. JULI 2012

FRA MONSTERMAST DEMONSTRASJONER TIL EGET MONSTERHOTELL!

 

- EN SVART DAG FOR VILLREINEN OG NORSK NASJONALPARKFORVALTNING

Med buss til døra! Her er utdrag fra DNTs årbok i 1952; "Persontrafikk på gummihjul blir det overhodet ikke tale om. Reinheim(dagens Snøheim) er ikke noe hotell, men en turisthytte, som forutsetter beksøm og ryggsekk. Det skal koste en smule anstrengelse å nå opp i eventyret under Snøhettas skinnende breer"
Det må jo være flaut for Turistforeningen å være trendsetter for slikt friluftsliv....
Med buss til døra! Her er utdrag fra DNTs årbok i 1952; "Persontrafikk på gummihjul blir det overhodet ikke tale om. Reinheim(dagens Snøheim) er ikke noe hotell, men en turisthytte, som forutsetter beksøm og ryggsekk. Det skal koste en smule anstrengelse å nå opp i eventyret under Snøhettas skinnende breer" Det må jo være flaut for Turistforeningen å være trendsetter for slikt friluftsliv....

To av styremedlemmene i Bevar Dovrefjell overvar åpningsseremonien på Snøheim lørdag 14. juli. Etter en busstur på 20 minutter, endte vi nærmest inne på tunet til den nye hytta. 450 personer var møtt fram for å feire noe som ingen ennå har vurdert effekten av, og som det er mange lignende og triste eksempel på - DNTs masseturisme i enda et villreintrekk – i enda en nasjonalpark...

Åpningsseremonien bar preg av at dette var en dag for nostalgikere. Og nostalgi nevnt, her er utdrag fra DNTs årbok i 1952; "Persontrafikk på gummihjul blir det overhodet ikke tale om. Reinheim(dagens Snøheim) er ikke noe hotell, men en turisthytte, som forutsetter beksøm og ryggsekk. Det skal koste en smule anstrengelse å nå opp i eventyret under Snøhettas skinnende breer" Men er det ikke akkurat det vi har fått? – Turisthotell inne i nasjonalparken med buss til døra?  Det må jo være flaut for Turistforeningen å være trendsetter for slikt friluftsliv....

Etter ankomst fulgte vi strømmen og besiktiget den nyrestaurerte og påbyggede hytta. Hytta var fin den, med mye flott håndtverk, men burde jo selvfølgelig ligget i randsonen på Hjerkinn. Om hensynet til villreinen ble det sakt lite, men tidligere ordfører i Dovre, Erland Løkken holdt nærmest en moralpreken om hvor viktig det er å ta hensyn til denne arealkrevende arten. Løkken, som nå er leder i både Villreinutvalget for Snøhetta og Dovre Fjellstyre sa klart fra om at det faktisk er villreinen som er hovedformålet med nasjonalparken. Dette var det eneste lyspunktet for villreinen den 14. juli!

Dovreordfører, Bengt Fasteraune, var mer opptatt av å finne praktiske løsninger på det meste, også for å beholde veien til Snøheim. Så blir det spennende å se hva FoU-prosjektet og lagmannsretten sier om konferansehotell i Norges mest særegne villreintrekk, i en nasjonalpark der hoverformålet er å ta vare på villreinen og uberørt natur.

Ingen myndighetspersoner fra naturforvaltningen deltok i markeringen.

 

PRESEMELDING OM ÅPNING AV SNØHEIM

 

Styreleder, Torgrim Sørset, viser fram GPS-plott fra Snøhettaområdet som er tilgjengeliggjort i NINA-rapport no. 800
Styreleder, Torgrim Sørset, viser fram GPS-plott fra Snøhettaområdet som er tilgjengeliggjort i NINA-rapport no. 800

Bevar Dovrefjell mellom istidene avholdt en pressekonferanse på Hjerkinn den 14. juli i forbindelse med åpning av Snøheim. Vi valgte en seriøs og uprovoserende markering av Turistforeningens oppstart av det vi er redd for blir Telenor sitt nye og eksklusive konferansehotell. Rart at loven ikke er lik for alle... , og at noen er så mektig at det til og med endres nasjonalparkforskrifter for å tilfredstille behovet for nye områder der en kan drive kommersiell turisme.

Vi tror at sponsorene på Snøheim er grundig ført bak lyset. Heldig vis er det noen av dem som har fulgt med i timen og trukket bidraget sitt i påvente av utredninger. Ser en på utviklingen og diskusjonene ifm. Rondvassbu og veien inn dit, tror vi at det samme vil skje med villreintreket rundt Snøhetta. Rondane nasjonalpark er 50 år i år, og det er erfaringer opp gjennom tiden og spesielt de siste års GPS-studier av villreinen som har avdekket og bekreftet det mange naturengasjerte har hevdet lenge - turismen inn til og rundt de store fjellhyttene er veldig til hinder for villreinen!

Tusen takk til de journalistene som våger å sette disse spørsmålene på dagsorden! Her kommer pressemeldingen: 

  

 

PRESSEMELDING SNØHEIM 14.JULI 2012

 - EN SVART DAG FOR NORSK VILLREIN 

I 40.000 år har vi levd av og med villreinen – helt fra Syd-Frankrike kom vi ruslende etter reinen.  Villreinen er vårt siste urdyr, og Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på arten og naturarven – trolig er villreinen den største naturarven vi har ! Hvis Snøheimutbyggingen er standarden for hva vi presterer i Norsk nasjonalparkforvaltning, er det ikke mye å skryte av. I andre land – til og med i land vi betrakter som U-land, er de mye flinkere til å ta vare på nasjonalparkene sine.

Det er allmenn kjent at en arealkrevende art som villreinen sliter med det økte forbruket vi har av Norsk natur. De siste 150 åra har vi fragmentert leveområdene til villreinen, og trass i mangeårig forskning og erfaringer fra de 21 villreinområdene vi har, greier vi ikke å bremse eller snu denne trenden. Vi har «satt villreinen på bås»

På Dovrefjell har villreinen et karakteristisk beitetrekk rundt Snøhettamassivet. Jo flere barrierer vi lager mellom randsonen og dette kjerneområdet - jo større er sjansen for at villreinen blir fortrengt til ugunstigere beiteområder. Snøheim og bruken av turisthytta, som verken er utredet eller sett i en helhetlig sammenheng, vil være en ny byrde og bli en reprise på det vi ser ved ferdselen til og fra Rondvassbu som har ført til at villreinstammen i Rondane nasjonalpark nå er delt i to flokker på grunn av fjellturismen.

Bevaringen av villreinen og uberørt natur er hovedgrunnen til opprettelsen av Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark i 2002. I Kongelig resolusjon som var grunnlaget for vernet, var det i 2002 omtalt og avklart at det ikke skulle være ny drift på Snøheim. Snøheimveien var vedtatt fjernet av flere statsråder. Det er lang fra det vi ser med dagens åpning av «konferansehotell» i villreintrekket under Snøhetta.

I Kongelig resolusjon som var grunnlaget for vernet, var det i 2002 omtalt og avklart at det ikke skulle være ny drift på Snøheim. Snøheimveien var vedtatt fjernet av flere statsråder.

Det er god grunn til å være skeptisk til håndteringen av Snøheimsaken når myndighetene endre nasjonalparkforskriftene for å gi mulighet til utbygging av et ”turisthotell” med over 80 sengeplasser inne i Nasjonalparken! – og med vei til døra!

Staten tar altså enda en gang mer hensyn til Turistforeningen enn villreinen;

  • En Turistforening som alle rede hadde et eksisterende rutenett og hytter med rikelig kapasitet og god nok tilrettelegging på Dovrefjell.

 

  • En Turistforening som med Telenors støtte vil ha konferanse og hotelldrift midt i et sårbart villreintrekk - inne i en nasjonalpark som er vernet mot nettopp denne type aktivitet.

 

  • En Turistforening som har mange andre villreinkonflikter i fjell-Norge, der Rondvassbu og ferdselen dit er et så godt dokumentert eksempel på at ferdsel mellom randsone og turisthytte praktisk talt har delt villreinstammen i to!

 

  • En Turistforening som dobbeltmoralsk roper MONSTERMASTER og naturvern i Hardanger – men selv tar seg til rette med MONSTERHOTELL midt i et villreintrekk.

 

  • En Turistforening som kunne vært «føre var», og vente til GPS-prosjektet i Snøhetta var ferdig før de startet utbyggingen.

 

  • En Turistforening som hele tiden har hatt bedre alternativer til Snøheim, sånn som å flytte hytta til Hjerkinn for helårs randsonebruk. Villreinsenter Nord har med «wiev-piont Snøhetta» på Tverrfjellet vist oss på en glimrende hvordan randsonen kan benyttes.

 

  • Skal kommende generasjoner få anledning til å oppleve villreinen i en mest mulig opprinnelig og uberørt fjellnatur, hviler det er stort ansvar på både lokalpolitikere og kommersielle aktører som opererer i nasjonalparken. Dette ansvaret har verken Dovre kommune, Turistforeningen eller Staten forvaltet på en god måte i Snøheimsaken! Det er ikke en gang helhetlig utredet!

Styret, Bevar Dovrefjell mellom istidene

 

 

BEVAR DOVREFEJELL I DAGENS NÆRINGSLIV

faksimile4.jpg

Styret i Bevar Dovrefjell representert ved Sverre, Svein og Torgrim møtte Dagens Næringslivs sin journalist Christian Bråtebekken og fotograf Jimmy Linus på Hjerkinn for to uker siden. Artikkelen om Snøheim - og vår kamp for å utrede påvirkningen hyttedrifta har på villreinen, står på trykk i Magasinet D2  i dag, fredag 15 juni. Dette setter saken vår på dagsorden, og vi håper artikkelen kan gjøre sponsorene til Snøheim oppmerksom på interessekonflikten. Vi har tidligere uttalt at det nærmest er frekt av DNT å gjennomføre utbygging og idriftssettelse av Snøheim så lenge saken er til behandling i domsstolene. Ringakt overfor de demokratiske og rettslige prinsipper som samfunnet er bygget på. Til og med et pågående villreinforskingsprosjekt til 15 millioner rett utenfor byggeplassen hadde ingen betydning for Turistforeningens ønske om mer tilrettelegging i vernet natur!

 

DNT ropte MONSTERMASTER i Hardanger, men er lite villig til å snakke om miljøkonsekvensene av sommerhotellet de åpner midt i et villreintrekk i Norges største verneområde! Vi tror sponsorene er ført bak lyset... Byggingen av Rondvassbu i 1960 var kontroversiell, rett før Norges første nasjonalpark ble åpnet tok Turistforeningen seg til rette i villreinens kjerneområde og hovedtrekk - 50 år senere får Turistforeningen ture fram på samme vis uten at det en gang er gjort forsøk på å se dette ei en helhetlig sammenheng med andre inngrep i nasjonalparken. Bevar Dovrefjell ønsker imidlertid ALLE velkommen til Dovrefjell, og oppfordrer til randsonebruk på villreinen og naturmiljøets premisser.

 

 

50 år etter DNT bygde Rondvassbu har vi faciten! Bedøm selv... og om vi ønsker at det skal bli slik rundt Snøhetta?

GPS-plott av villreinen i Rondane!

50 år etter at DNT bygde Rondvassbu har vi fasiten...

Bedøm selv om Rondvassbu har en rolle i villreinkonflikten??

 

 

Årboka Villreinen 2012 er i salg nå!

villreinen2012.jpg

Årets utgave av årboka "Villreinen" var i salg fra 1. juni.

Det er Villreinrådet som gir ut bladet med variert villreinstoff fra hele landet. Utsalgsprisen er 110,- + porto. Villreinen har for salg en utrolig flott cap også. Den koster 80,- + frakt og finnes i tre farger.

Bevar Dovrefjell har i flere år støttet Villreinens arbeidet med en annonse. Om noen vil ha hjelp til formidling av bladet, er det bare å melde interesse på post@bevardovrefjell.no, så skal vi videresende bestilling til rett plass.

Vi ser fram til Villreinen sin nye nettside som lanseres snart. Der er vi oppfordret til å bidra med både artikler og debattinnlegg. Mer informasjon kommer ved lansering. Bevar Dovrefjell ønsker redaksjonen lykke til videre med sitt glimrende villreinarbeid!

Link til Villreinen finner du her: Villreinen.no

 

 

Ny NINA-rapport no.800 "Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet "

 

                                

bilde_nina_rapport_800600.png

Per Jordhøy, Olav Strand, Raymond Sørensen, Roy Andersen og Manuela Panzacchi har i forbindelse med revisjon av fylkesdelplanen for Dovrefjellområdet (nå kalt regional plan) oppdatert beskrivelse og kartlegging av reinens områdebruk i Snøhetta og Knutshø villreinområde. De har her satt sammen en rekke kvalitative og kvantitative data fra lange tidsserier for å gi et bilde av leveområdene og tilhørende villreinbestander her.

Dette er gjort for å styrke grunnlaget for framstilling av områdebruken på kart, og for-ståelse av reinens livsgrunnlag i området. Fjelloppsynsmennene i områdene har bidratt med erfaringskunnskap om reinen sin områdebruk over lengre tidsperioder. Det er ellers hentet data fra kommunevise viltkart og en rekke skriftlige arbeid fra tidligere. Gjennom møter med grunn-eiere og lokalkjente har vi fått overført mye av lokalkunnskapen om villreinens arealbruk til kart. Totalt har vi hatt tilgang til 10 010 stedfestede flokkobservasjoner som er registrert i perioden 1903-2011.

Artikkelen kan lastes ned her: "Villreinen i Snøhetta og Knutshø"

 

 

 

Prosjektgruppen bak kartleggingsdelen av prosjektet har vært sammensatt slik:

Raymond Sørensen, Norsk Villreinsenter Nord, (prosjektkoordinator)

Per Jordhøy, Norsk institutt for naturforskning – NINA

Arne Johs Mortensen, Statens naturoppsyn – SNO

Bjørn Rangbru og Silje Vang, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Arnt Gulaker, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Henning Øverås, Snøhetta Villreinutvalg og Nesset fjellstyre

Ingar Elgevasslien, Knutshø Villreinutvalg

Per Skotvedt, Sunndal fjellstyre

Ingolf Røtvei, Oppdal bygdealmenning

Odd Enget, Folldal fjellstyre

Jon Nørstebø, Lesja fjellstyre

Trond Toldnes, Dovre fjellstyre

Lars Børve, Fylkesmannen i Oppland

Tom Hjemsæteren, Fylkesmannen i Hedmark

Johan Danielsen, Direktoratet for naturforvaltning (observatør)

SNØHEIMSAKEN UTSATT TIL OKTOBER 2013

borgarting_lagmansrett.jpg

Ankesaken som Bevar Dovrefjell vil føre for Borgarting lagmannsrett, er på vårt initiativ utsatt med over et år. Det gikk greit å begjære saken utsatt, da en fortsatt venter på dokumentasjon fra FoU-prosjektet som foregår i Snøhettaområdet.

I brevet fra retten heter det bland annet:

Omberamming av rettsmøte

Foreningen Bevar Dovrefjell mellom Istidene - Staten v/Miljødepartementet

Rettsmøte er omberammet til tirsdag, 8. oktober 2013 kl. 0900 i Borgarting lagmannsrett, sal K13, Oslo

Saken antas å vare 3 dager.

FLOTT SUKSESS MED VILLREINFOREDRAG PÅ GJØRA

009531.jpg

 

VI KUNNE NOTERE FULLT HUS PÅ FREDAGENS VILLREINFOREDRAG PÅ SUNNDALSPORTEN. OMTRENT 75 PERSONER HADDE TATT TUREN FOR Å HØRE NILS OLAV TALGØY FORTELLE OM VILLREINEN I SNØHETTA. OLA RØTVEI AVSLUTTET VILLREINKVELDEN MED INFORMASJON OM ORGANISERINGEN AV DET NYE FORVALTNINGSREGIMET FOR NASJONALPARKEN.

Nasjonalparksentret på Sunndalsporten luktet godt vafler og kaffe på fredagens villreinkveld. Senterleder Gunn Signe Nisja og Margaret Halland sørget for flotte rammer for arrangementet. Ola Røtvei fortalte om utfordringene i nasjonalparkforvaltningen. I pausen var det utlodding. Det kom inn akkurat nok til å dekke utgiftene til arrangementet, så Bevar Dovrefjell kommer nok tilbake ved en senere anledning. Ønsker noen å komme i kontakt med foreningen eller har kommentarer/innspill, kan en sende E-post på post@bevardovrefjell.no  , ringe Torgrim på 91825399, Hans Erik på 91845743, Sverre på 95804096 eller Svein på 94861128.


 
Kopirett © 2009 Bevar Dovrefjell. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.

 

BEVAR HARDANGER - REKLAMEFILM PÅ TV-2

bevarhardanger_brudeferd.jpg

Enda en interesseorganisasjon for å bavare Norsk natur er stifet. Med det kraftige virkemiddel som TV-reklame er, prøver Bevar Hardanger å forklare verdien av nasjonalskatten Hardanger, UTEN monster-kraftlinjen som er planlagt gjennom regionens flotteste naturperler. Det skal mye til å matche kraftprodusentenes lobbyvirksomhet eller Statnetts behov for nye prosjekter, men tv-aktuell kjendis-teatersjef Bjarte Hjelmeland gjør en god figur når han apellerer til politikere og byrokrati i Bevar Hardanger sin TV-rekleme. http://www.youtube.com/watch?v=e6XxPpJT0_E Nå starter debatten - er dette politisk reklame? Neppe...

http://www.bevarhardanger.no/

http://www.youtube.com/watch?v=8eeq2oe9HVI

 

 

LES HISTORIEN OM OPPRETTELSEN AV RONDANE NASJONALPARK. SER VI PARALELLER TIL DAGENS BIT-FOR-BIT FORVALTNING AV DOVREFJELL?

Redigert av Torgrim Sørseth, lørdag 31. januar 2009

rondvasbu1_001_sized.jpg

Hans Olav Bråtå har skrevet om debatten rundt opprettingen av Rondane nasjonalpark - Debatten om opprettinga av den første nasjonalparken i landet.  Er historien i ferd med å gjenta seg?

Her er linken til historien: 

Debatten om opprettinga av den første nasjonalparken i landet. 

Hans Olav Bråtå har skrevet om debatten rundt opprettingen av Rondane nasjonalpark - Debatten om opprettinga av den første nasjonalparken i landet.  Er historien i ferd med å gjenta seg?

 

123Neste
Bevar Dovrefjell mellom istidene l Stette, 6260 SKODJE l  post@bevardovrefjell.no  Web design og CMS: Osberget AS